Maria Oberda  - dyrektor                                                           
                           - współwłaściciel

           

·         studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna  KUL

·         studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UMCS

·         studia podyplomowe Artystyczne Formy Edukacji Ruchowej

 

Ukończone kursy i szkolenia:

- Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej - Lublin
- Kurs kwalifikacyjny – metodyka wczesnoszkolnego nauczania języka angielskiego-
   Lublin
- Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych - Warszawa
- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Lublin
- Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania –Warszawa
- Metody badania zagrożenia dysleksją -Kraków
- Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli
  mózgu  - Kraków
- Metoda Dobrego Startu - Lublin
- Gry i zabawy w edukacji przyrodniczej i ekologicznej w przedszkolu - Lublin
- Pierwsza pomoc przedmedyczna - Lublin

 

 

  Małgorzata Ozon - dyrektor                                                    
                                - współwłaściciel
                                - logopeda
                                - neurologopeda kliniczny
                                - terapeuta metody krakowskiej

     

·         studia magisterskie na kierunku pedagogika UMCS

·         studia podyplomowe w zakresie logopedii UMCS

·         studia podyplomowe specjalność neurologopedia kliniczna  A M we Wrocławiu

   Ukończone kursy i szkolenia:

  - Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji - Kraków
 - Terapia neurobiologiczna – Kraków
 - Podstawy ortodoncji dla logopedów, zastosowanie ortodontycznej oceny warunków
  
zgryzowych w  logopedycznej praktyce - Warszawa
 - Metody wywoływania głosek - Kraków
 
- Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania - Warszawa
 - Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
   
- Kraków
 - Diagnoza i terapia wad wymowy-Kraków
 - Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych –Kraków
 - Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera - Kraków
 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Lublin
 - Metody badania zagrożenia dysleksją - Kraków
 - Test SON-R 2,5-7 - badanie i interpretacja wyników-Kraków
 - Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju Profil Psychoedukacyjny
    
PEP - R –Warszawa
 -Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy - wczesna opieka logopedyczna

 
nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.- Warszawa
 - Zaburzenia karmienia – diagnoza neurologopedyczna – Kraków
 - Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych - Warszawa
 - Pierwsza pomoc przedmedyczna – Lublin
 - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Lublin                     

 

     Ewa Golec - dyrektor pedagogiczny

  • Studia licencjackie  na kierunku Pedagogika Szkolna i Opiekuńcza – WSEI Lublin
  • Studia magisterskie  na  kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna  – WSEI Lublin
  •  Studia podyplomowe  na kierunku Pedagogika przedszkolna   -WSP –Wydział Lublin
  • Studia podyplomowe na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi –WSEI Lublin
  • W trakcie studia podyplomowe  na kierunku Diagnoza i terapia integracji sensorycznej WSP –Wydział Lublin

 

 

     Kursy , szkolenia i warsztaty:

     - Trener umiejętności społecznych  TUS SST- Lublin

     - Terapeuta ręki w pracy pedagogicznej z dzieckiem –  Szkoła Terapii Ręki -Warszawa

     - Wybrane elementy integracji sensorycznej – Lublin

     - Diagnoza i terapia dzieci autystycznych –Lublin

     - Uczeń z zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonującym w przedszkolu –Lublin

     - Inteligencje wielorakie w pracy z dziećmi w przedszkolu –Lublin

     - Techniki behawioralne wykorzystywane w pracy z dzieckiem  niepełnosprawnym –Lublin

     - Zajęcia rewalidacji indywidualnej w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie – Lublin

     - Wspólny cel- różne strategie: Wspomaganie  w rozwoju dziecka z autyzmem-Lublin

 

     - Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa dla nauczycieli i pracowników oświaty -Lublin

  

 

 

   Katarzyna Ziarek – nauczyciel wspomagający w grupie 5 - latków, terapeuta metody krakowskiej
         

   - studia licencjackie na kierunku pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna – Politechnika Radomska
   - studia magisterskie na kierunku psychopedagogika specjalna z elementami logopedii – KUL
   - studia podyplomowe specjalność Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi – WSEI w Lublinie

 

   Ukończone kursy i szkolenia:
   - Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopnia – Lublin
   - Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem autystycznym i Zespołem Aspergera. Diagnoza i terapia.
   - Wspomaganie indywidualnego rozwoju – przykłady indywidualnych programów racy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
   - Terapia neurobiologiczna – Warszawa
   - Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Kraków
   - Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji ( niesłyszący, autystycznych, z afazją) – Warszawa
   - Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie lewej półkuli – Warszawa
   - Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania – Lublin
   - Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych – Warszawa
   - Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny – Kraków
   - Webinarium pn. „Stymulacja dziecka niemówiącego”

 
 
 

   Izabela Zarzeczna – nauczyciel wspomagający w grupie 5 - latków

    

     - Studia magisterskie - kierunek: Psychologia moduł edukacji i komunikacji – KUL
     - Studia podyplomowe – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
       (oligofrenopedagogika) KUL
 

 

    Ukończone kursy i szkolenia:


        - „Od głowy do mowy” – Strategie radzenia sobie z wybuchem agresji impulsywnej ucznia
           i dziecka – Puławy
        -  Alternatywne i wspomagające metody komunikacji – Lublin
        -  Metody nauczania kształtujące umiejętność myślenia przyczynowo- skutkowego - Lublin
        - Terapia neurobiologiczna dla  początkujących - Kraków
        - Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Kraków
        - Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji ( niesłyszących, autystycznych,
          z afazją) – Kraków
         - Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania – Kraków
         - Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych – Kraków
         - Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny – Kraków
         - Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza – terapia-masaż – Warszawa
    

   Natalia Adamczuk – nauczyciel wspomagający w grupie 3 - latków
     - Studia licencjackie na wydziale pedagogiki i psychologii - kierunek: pedagogika specjalna 
       o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną
       ( tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomagania rozwoju dziecka – UMCS
     - Studia magisterskie na kierunku – „ Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami
        w  uczeniu się” UMCS

     Ukończone kursy i szkolenia:

       - Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza – terapia - masaż – Warszawa
       - Alternatywne i wspomagające metody komunikacji – Lublin

 
 
 

Ilość odwiedzin:   27788       Ilość osób na stronie: 2 Projektowanie stron internetowych Lublin