Maria Oberda  - dyrektor                                                           
                           - współwłaściciel

           

·         studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna  KUL

·         studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UMCS

·         studia podyplomowe Artystyczne Formy Edukacji Ruchowej

 

Ukończone kursy i szkolenia:

- Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej - Lublin
- Kurs kwalifikacyjny – metodyka wczesnoszkolnego nauczania języka angielskiego-
   Lublin
- Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych - Warszawa
- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Lublin
- Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania –Warszawa
- Metody badania zagrożenia dysleksją -Kraków
- Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli
  mózgu  - Kraków
- Metoda Dobrego Startu - Lublin
- Gry i zabawy w edukacji przyrodniczej i ekologicznej w przedszkolu - Lublin
- Pierwsza pomoc przedmedyczna - Lublin

 

 

  Małgorzata Ozon - dyrektor                                                    
                                - współwłaściciel
                                - logopeda
                                - neurologopeda kliniczny
                                - terapeuta metody krakowskiej

     

·         studia magisterskie na kierunku pedagogika UMCS

·         studia podyplomowe w zakresie logopedii UMCS

·         studia podyplomowe specjalność neurologopedia kliniczna  A M we Wrocławiu

   Ukończone kursy i szkolenia:

  - Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji - Kraków
 - Terapia neurobiologiczna – Kraków
 - Podstawy ortodoncji dla logopedów, zastosowanie ortodontycznej oceny warunków
  
zgryzowych w  logopedycznej praktyce - Warszawa
 - Metody wywoływania głosek - Kraków
 
- Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania - Warszawa
 - Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
   
- Kraków
 - Diagnoza i terapia wad wymowy-Kraków
 - Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych –Kraków
 - Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera - Kraków
 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Lublin
 - Metody badania zagrożenia dysleksją - Kraków
 - Test SON-R 2,5-7 - badanie i interpretacja wyników-Kraków
 - Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju Profil Psychoedukacyjny
    
PEP - R –Warszawa
 -Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy - wczesna opieka logopedyczna

 
nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.- Warszawa
 - Zaburzenia karmienia – diagnoza neurologopedyczna – Kraków
 - Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych - Warszawa
 - Pierwsza pomoc przedmedyczna – Lublin
 - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Lublin                     

 

    Agnieszka Niedziałkowska – nauczyciel prowadzący w grupie 3 – latków

    - studia licencjackie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – WSEI w Lublinie
    - obecnie studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – WSEI w Lublinie

   Ukończone kursy i szkolenia:

   - „Logofigielki”- ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka – Lublin  
   - Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej – Lublin
   - warsztaty muzyczno – teatralne „Zimowe nutki” – Kraków

 

   Justyna Zając – nauczyciel wspomagający w grupie 3 - latków

   - studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się - UMCS

   - studia podyplomowe – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne w WODN Kursor w Lublinie

 

   Agnieszka Kudzio – nauczyciel prowadzący w grupie 4 - latków

   - studia podyplomowe na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z metodyką teatralno – taneczną – UMCS

 

    Natalia Ślusarczyk – Turczyn – nauczyciel wspomagający w grupie 4 - latków

   - studia licencjackie na kierunku tyflopedagogika – UMCS

   - studia magisterskie na kierunku oligofrenopedagogika - UMCS

   - studia podyplomowe specjalność Edukacja przedszkolna – UMCS

 
   Ukończone kursy i szkolenia: 

   - Autyzm – epidemia XXI wieku. Dziecko ze spektrum autyzmu w Poradni Lekarza Rodzinnego –    Zamość
   - Trening Umiejętności Społecznych – Warszawa
   - Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Warszawa
   - Profil Psychoedukacyjny Pep – r. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju – Wrocław
   - Wybrane metody i techniki behawioralne do pracy rewalidacyjnej z dzieckiem niepełnoprawnym – Lublin
   - Trening teorii umysłu dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera – Lublin
   - Trening umiejętności dla osób autystycznych – Lublin
   - Komunikacja osób z autyzmem – zaburzenia i terapia – Lublin
   - Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole – Lublin
   - Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych – Lublin
   - Warsztat „Poznaj świat Rain Man’a – Lublin
   - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Lublin
   - Inspiracje plastyczne „Bambino” czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej - Lublin

 

   Karolina Rachwał – Tynecka – nauczyciel prowadzący w grupie 5 - latków

   - studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – PWSZ w Sanoku
   - studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w specjalność oligofrenopedagogika – UMCS
  - studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej - UMCS

   Ukończone kursy i szkolenia:
   - „Logofigielki”- ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka – Lublin

 

   Katarzyna Ziarek – nauczyciel wspomagający w grupie 5 - latków, terapeuta metody krakowskiej
         

   - studia licencjackie na kierunku pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna – Politechnika Radomska
   - studia magisterskie na kierunku psychopedagogika specjalna z elementami logopedii – KUL
   - studia podyplomowe specjalność Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi – WSEI w Lublinie

 

   Ukończone kursy i szkolenia:
   - Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopnia – Lublin
   - Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem autystycznym i Zespołem Aspergera. Diagnoza i terapia.
   - Wspomaganie indywidualnego rozwoju – przykłady indywidualnych programów racy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
   - Terapia neurobiologiczna – Warszawa
   - Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Kraków
   - Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji ( niesłyszący, autystycznych, z afazją) – Warszawa
   - Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie lewej półkuli – Warszawa
   - Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania – Lublin
   - Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych – Warszawa
   - Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny – Kraków
   - Webinarium pn. „Stymulacja dziecka niemówiącego”

 
 
 

   Izabela Zarzeczna – nauczyciel wspomagający w grupie 5 - latków

   - studia magisterskie psychologia – KUL
   - studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - KUL

 

   Natalia Adamczuk – nauczyciel wspomagający w grupie 5 - latków

   - studia licencjackie na wydziale pedagogiki i psychologii kierunek pedagogika specjalna o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną
   ( tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomagania rozwoju dziecka - UMCS

 
 
 
 

Ilość odwiedzin:   24761       Ilość osób na stronie: 2 Projektowanie stron internetowych Lublin