TERAPIA INDYWIDUALNA:

 

Rodzaj:
 
Czas trwania:
 
Cena:
 
TERAPIA LOGOPEDYCZNA - METODA KRAKOWSKA 
PIERWSZE SPOTKANIE (WYWIAD, OMÓWIENIE METODY, PRACA Z DZIECKIEM )
90-120 min 200 zł

TERAPIA LOGOPEDYCZNA - METODA KRAKOWSKA 
 

50 min 80 zł
TERAPIA LOGOPEDYCZNA PIERWSZE SPOTKANIE (WYWIAD, DIAGNOZA)
 
60 min 100 zł
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 
30 min 50 zł

 DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 

2-3 spotkania 300 zł
INTEGRACJA SENSORYCZNA
 
50 min 80 zł
DIAGNOZA FUNKCJONALNA TESTEM PEP-R
 
2-3 spotkania

300 zł

DIAGNOZA TESTEM SON-R
 
1-2 spotkania 300 zł

 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA-METODA KRAKOWSKA


» dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
» dzieci z niezakończonym rozwojem mowy,
» dzieci z autyzmem,
» dzieci z zespołem Downa.

 

DIAGNOZA TEST SON-R 


Niewerbalny test inteligencji. 
Opis: Test SON-R składa się z 6 podtestów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji. Umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii. 
Normy: dla dzieci w wieku 2,5-7 (próby międzynarodowe). 
Zastosowanie: w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu, a ponadto do określenia preferencji prawo-lewo półkulowych. Skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy. 

 

DIAGNOZA FUNKCJONALNA TESTEM PEP-R

DIAGNOZA FUNKCJONALNA - BADANIE PROFILU PSYCHOEDUKACYJNEGO TESTEM PEP-R.
Diagnoza dostarcza ważnych informacji o sposobie funkcjonowania dziecka z zakresu jego rozwoju jak i zachowania. Pozwala na określenie słabych i mocnych stron oraz najbliższego kierunku nabywania umiejętności. Na podstawie tych informacji konstruowany jest indywidualny, dostosowany do potrzeb danego dziecka, program edukacyjno-terapeutyczny, który ma na celu wspomaganie jego rozwoju. Powtarzanie testu jest okazją do sprawdzenia postępów i określenia nowych możliwości dziecka.
Test PEP-R jest przeznaczony dla dzieci funkcjonujących na poziomie od 6 miesięcy do 7 lat. Można go stosować również u dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia.

 

 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ


W ramach terapii integracji sensorycznej zakłada się zajęcia indywidualne, podczas których dziecko bierze udział w zabawach ruchowych, dostarczając sobie kontrolowaną przez terapeutę dawkę różnych bodźców zmysłowych (ruchowych, dotykowych, wzrokowych, słuchowych, węchowych). Terapia integracji sensorycznej polega na umiejętnym pobudzaniu i wyciszaniu systemu nerwowego, przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz wykorzystaniu masaży. Z tego względu, że zajęcia mają charakter naukowej zabawy, są bardzo atrakcyjne dla dzieci. Wynikiem terapii jest poprawa pracy układu nerwowego, a tym samym zmniejszenie trudności dziecka.

DLA KOGO TERAPIA SI?

Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci, które są nadmierne pobudzone, aktywne, wciąż poszukujące ruchu, mają problem z koncentracją uwagi, są niezgrabne ruchowo, ciągle się potykają, nie lubią zabaw z naśladowaniem ruchu, długo nie pojawia się mowa, mają trudności z wymową, problemy ze snem, bywają agresywne, złoszczą się bez powodu, są nadmiernie emocjonalne, zbyt mocno reagują na pewne dźwięki, zapachy, smaki oraz mają trudności w uczeniu.
Specyficzny rodzaj terapii przeznaczony jest dla dzieci z ADHD, ADD, MPD, dzieci autystycznych, niepełnosprawnych umysłowo oraz dzieci cierpiących na schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera).