Istnieje możliwość wynajęcia gabinetu do prowadzenia terapii - cena do uzgodnienia

TERAPIA INDYWIDUALNA:

 

Rodzaj:
 
Czas trwania:
 
Cena:
 
TERAPIA LOGOPEDYCZNA - METODA KRAKOWSKA 
PIERWSZE SPOTKANIE (WYWIAD, OMÓWIENIE METODY, PRACA Z DZIECKIEM )
90-120 min 200 zł

TERAPIA LOGOPEDYCZNA - METODA KRAKOWSKA 
 

60 min 100 zł
TERAPIA LOGOPEDYCZNA PIERWSZE SPOTKANIE (WYWIAD, DIAGNOZA)
 
60 min 100 zł
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 
30 min 50 zł

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
 

50 min 100 zł

 DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 

2-3 spotkania 300 zł
INTEGRACJA SENSORYCZNA
 
50 min 80 zł
DIAGNOZA FUNKCJONALNA TESTEM PEP-R
 
2-3 spotkania

300 zł

DIAGNOZA TESTEM SON-R
 
1-2 spotkania 300 zł

 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA-METODA KRAKOWSKA


» dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
» dzieci z niezakończonym rozwojem mowy,
» dzieci z autyzmem,
» dzieci z zespołem Downa.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI

Zajęcia psychologiczne są przeznaczone dla dzieci, które:

- silnie przeżywają stres lub rozłąkę,
- mają problemy z nawiązaniem relacji rówieśniczych,
- są wycofane w grupie,
- nie potrafią być asertywne, mają trudność z pokazaniem własnej indywidualności,
- są nieśmiałe lub samotne,
- reagują nieadekwatnie do sytuacji, nadmiernie przeżywają emocje,
- mają problemy z przestrzeganiem zasad,
- przejawiają niską samoocenę i poczucie własnej wartości,
- lub jeśli w jakikolwiek inny sposób niepokoi rodziców rozwój dziecka. 

 

DIAGNOZA TEST SON-R 


Niewerbalny test inteligencji. 
Opis: Test SON-R składa się z 6 podtestów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji. Umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii. 
Normy: dla dzieci w wieku 2,5-7 (próby międzynarodowe). 
Zastosowanie: w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu, a ponadto do określenia preferencji prawo-lewo półkulowych. Skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy. 

 

DIAGNOZA FUNKCJONALNA TESTEM PEP-R

DIAGNOZA FUNKCJONALNA - BADANIE PROFILU PSYCHOEDUKACYJNEGO TESTEM PEP-R.
Diagnoza dostarcza ważnych informacji o sposobie funkcjonowania dziecka z zakresu jego rozwoju jak i zachowania. Pozwala na określenie słabych i mocnych stron oraz najbliższego kierunku nabywania umiejętności. Na podstawie tych informacji konstruowany jest indywidualny, dostosowany do potrzeb danego dziecka, program edukacyjno-terapeutyczny, który ma na celu wspomaganie jego rozwoju. Powtarzanie testu jest okazją do sprawdzenia postępów i określenia nowych możliwości dziecka.
Test PEP-R jest przeznaczony dla dzieci funkcjonujących na poziomie od 6 miesięcy do 7 lat. Można go stosować również u dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia.

 

 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ


W ramach terapii integracji sensorycznej zakłada się zajęcia indywidualne, podczas których dziecko bierze udział w zabawach ruchowych, dostarczając sobie kontrolowaną przez terapeutę dawkę różnych bodźców zmysłowych (ruchowych, dotykowych, wzrokowych, słuchowych, węchowych). Terapia integracji sensorycznej polega na umiejętnym pobudzaniu i wyciszaniu systemu nerwowego, przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz wykorzystaniu masaży. Z tego względu, że zajęcia mają charakter naukowej zabawy, są bardzo atrakcyjne dla dzieci. Wynikiem terapii jest poprawa pracy układu nerwowego, a tym samym zmniejszenie trudności dziecka.

DLA KOGO TERAPIA SI?

Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci, które są nadmierne pobudzone, aktywne, wciąż poszukujące ruchu, mają problem z koncentracją uwagi, są niezgrabne ruchowo, ciągle się potykają, nie lubią zabaw z naśladowaniem ruchu, długo nie pojawia się mowa, mają trudności z wymową, problemy ze snem, bywają agresywne, złoszczą się bez powodu, są nadmiernie emocjonalne, zbyt mocno reagują na pewne dźwięki, zapachy, smaki oraz mają trudności w uczeniu.
Specyficzny rodzaj terapii przeznaczony jest dla dzieci z ADHD, ADD, MPD, dzieci autystycznych, niepełnosprawnych umysłowo oraz dzieci cierpiących na schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera).