Z wielką radością przedstawiamy Państwu Przedszkole Niepubliczne ,,BAJNINIO”.

,,BAJNINIO” to przedszkole, które powstało z ogromnej pasji i miłości do dzieci. Jesteśmy nauczycielkami z wieloletnim doświadczeniem, dlatego motorem i inspiracją naszych działań są dzieci i ich potrzeby. 
U nas każde dziecko jest wyjątkowe i kochane. 
 Zapewniamy najlepsze warunki rozwoju, domową i serdeczną atmosferę oraz profesjonalną opiekę. Ciepłe, uśmiechnięte i oddane dzieciom nauczycielki dbają o bezpieczeństwo, edukację, zabawę i odpoczynek przedszkolaczków. Nie dopuszczamy, aby na buziach naszych dzieci pojawiał się smutek. Maluszki, które potrzebują jeszcze snu usypiają przy ulubionych kołysankach śpiewanych przez nauczycielki.

 

,BAJNINIO” jest  idealnym przedszkolem dla Państwa Dziecka.

Proponujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny, rozszerzony o urozmaicone zajęcia dodatkowe.

W przedszkolu ,,BAJNINIO”:

·         Stworzymy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dzieci z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.
 

·         Preferujemy metody twórcze pomagając dzieciom w ten sposób działać zgodnie z wrodzonym potencjałem.
 

·         Zastosujemy indywidualną formę pracy z dzieckiem , dzięki temu umożliwimy osiągnięcie sukcesu każdemu dziecku.
 

·         Wspomożemy dzieci w rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań oraz będziemy kształtować czynności intelektualne, potrzebne im w codziennych sytuacjach w dalszej edukacji.
 

·         Zwracać będziemy szczególną uwagę na ich indywidualne potrzeby, predyspozycje i talenty.
 

·         Stworzymy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań i zdolności plastycznych, muzycznych, ruchowych, lingwistycznych, matematycznych, przyrodniczych.
 

·         Postaramy się w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
 

·         Nauczymy dzieci życzliwości, empatii, tolerancji i poszanowania dla innych, opierając się na przyjętych normach i uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, lojalność, zrozumienie potrzeb innego człowieka.
 

·         Będziemy u dzieci budować system wartości, kształtować odporność emocjonalną, konieczną do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach w tym także do łagodnego znoszenia stresu i porażek.
 

·         Będziemy wspierać dzieci w ich dążeniu do samodzielności, uszanujemy ich autonomię.
 

·         Będziemy promować zdrowy styl życia oraz aktywność ruchową.

·         Będziemy starali się wspierać rodziców, pomagać im w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 
 

·         Nasze oddziaływania dydaktyczno - wychowawcze opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach, dążąc jednocześnie do odkrywania nowych, innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z dziećmi.
  

·         Baza dydaktyczna przedszkola pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnej aktywności. Wyposażenie naszej placówki stwarza warunki do pracy indywidualnej i zespołowej, pozwala na zaspokojenie dziecięcych zainteresowań.
 

·         Sale w naszej placówce są jasne i przestronne. Zostały wyposażone w meble odpowiednio dobrane do wzrostu dzieci, co umożliwia im swobodne i bezpieczne poruszanie się. W każdej z nich znajdują się świadomie dobrane zabawki i pomoce edukacyjne, posiadające wymagane atesty.
 

·         Łazienki i toalety przystosowane są dla małych dzieci.
 

·         Budynek spełnia podwyższone wymagania prawa budowlanego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, przepisów ochrony przeciwpożarowej i bhp dla tego typu placówek.
 

·         Przedszkole ma prawo do korzystania z bezpiecznych placów zabaw znajdujących się na terenie Miasteczka Wikana.
 

 

  W przedszkolu realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego 

 

 

 

PODCZAS REALIZACJI ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH I ZABAW PROWADZIMY ZADANIA STYMULUJĄCE LEWĄ PÓLKULĘ MÓZGU

        Lewa półkula jest nazywana  werbalno - logiczno - matematyczną, gdyż odpowiedzialna jest za słowa, gramatykę, logikę, liczby, zapamiętuje fakty, imiona, daty. Rozumie tylko dosłowne znaczenie słów. Mówienie, pisanie i czytanie są w zdecydowanym stopniu pod kontrolą lewej półkuli mózgowej.
Aby dziecko opanowało język mówiony i pisany musi posiadać umiejętność szeregowania, układania sekwencji oraz ujmowania relacji. Za umiejętności te odpowiada lewa półkula mózgowa. Nadrzędną zasadą tych ćwiczeń jest linearny porządek od strony lewej do prawej. Umiejętność zachowania właściwego kierunku przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.

 

Podczas  zajęć prowadzone są następujące ćwiczenia i zabawy stymulujące lewą półkulę:


1. Szeregi

2. Sekwencje
2.
 Relacje.

 

 

 

 

PROWADZIMY  DIAGNOZĘ  ROZWOJU DZIECKA  W OPARCIU O TESTY:

 

·         DIAGNOZA FUNKCJONALNA TESTEM PEP-R - Diagnoza dostarcza ważnych informacji o sposobie funkcjonowania dziecka z zakresu jego rozwoju jak i zachowania. Pozwala na określenie słabych i mocnych stron oraz najbliższego kierunku nabywania umiejętności. Na podstawie tych informacji konstruowany jest indywidualny, dostosowany do potrzeb danego dziecka, program edukacyjno-terapeutyczny, który ma na celu wspomaganie jego rozwoju.

·         DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA:

          – PRZESIEWOWY TEST LOGOPEDYCZNY ZBIGNIEWA TARKOWSKIEGO

          – TEST SPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ZBIGNIEWA TARKOWSKIEGO

·         DIAGNOZA TESTEM SON- R  – niewerbalny test inteligencji. Test  pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka  dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji, oraz pozwala dokonać diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. 

 

 

 

  

 

Ilość odwiedzin:   30279       Ilość osób na stronie: 2 Projektowanie stron internetowych Lublin