Małgorzata Ozon –terapeuta metody krakowskiej, neurologopeda kliniczny, pedagog- studia magisterskie na kierunku pedagogika UMCS
- studia podyplomowe w zakresie logopedii UMCS
- studia podyplomowe specjalność neurologopedia kliniczna A M we Wrocławiu

Ukończone kursy i szkolenia:
- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji - Kraków
- Terapia neurobiologiczna – Kraków
- Podstawy ortodoncji dla logopedów, zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych w logopedycznej praktyce - Warszawa
- Metody wywoływania głosek - Kraków
- Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania - Warszawa
- Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu - Kraków
- Diagnoza i terapia wad wymowy-Kraków
- Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych –Kraków
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Lublin
- Metody badania zagrożenia dysleksją - Kraków
- Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa - Warszawa
- Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera - Kraków
- Ćwiczenia funkcji wzrokowych rozwojowe programowanie terapii - Warszawa
- Ćwiczenia funkcji słuchowych rozwojowe programowanie terapii - Warszawa
- Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi - warsztat praktyczny -  Warszawa
- Budowanie myślenia językowego dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalią(SLI) -Kraków
- Stymulacja procesów myślenia - Kraków
- Test SON-R 2,5-7 - badanie i interpretacja wyników-Kraków
- Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju Profil Psychoedukacyjny PEP -R –Warszawa
- Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych - Warszawa
- Pierwsza pomoc przedmedyczna – Lublin

Katarzyna Ziarek - terapeuta metody krakowskiej

      

  • studia licencjackie na kierunku pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna - Politechnika Radomska
  • studia magisterskie na kierunku psychopedagogika specjalna z elementami logopedii - KUL
  • studia podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem  i innymi zaburzeniami rozwojowymi - WSEI Lublin

     Ukończone kursy i szkolenia :
      - Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopnia - Lublin
      - Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem autystycznym i Zespołem Aspergera. Diagnoza i terapia 
      - Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka - przykłady indywidualnych programów pracy z dzieckiem w wieku predszkolnym
      - Terapia neurobiologiczna- Warszawa
      - Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych - Kraków
      - Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) - Warszawa
      - Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli - Warszawa
      - Symultaniczno- sekwencyjna nuka czytania - Lublin

 

Izabela Zarzeczna – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta metody krakowskiej    

     - Studia magisterskie - kierunek: Psychologia moduł edukacji i komunikacji – KUL
     - Studia podyplomowe – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
       (oligofrenopedagogika) KUL
 

 

    Ukończone kursy i szkolenia:


        - „Od głowy do mowy” – Strategie radzenia sobie z wybuchem agresji impulsywnej ucznia 
           i dziecka – Puławy
        -  Alternatywne i wspomagające metody komunikacji – Lublin
        -  Metody nauczania kształtujące umiejętność myślenia przyczynowo- skutkowego - Lublin
        - Terapia neurobiologiczna dla  początkujących - Kraków 
        - Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Kraków
        - Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji ( niesłyszących, autystycznych, 
          z afazją) – Kraków
         - Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania – Kraków
         - Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych – Kraków 
         - Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny – Kraków
         - Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza – terapia-masaż – Warszawa 
    

   Natalia Adamczuk 
     - Studia licencjackie na wydziale pedagogiki i psychologii - kierunek: pedagogika specjalna 
       o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną
       ( tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomagania rozwoju dziecka – UMCS
     - Studia magisterskie na kierunku – „ Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami 
        w  uczeniu się” UMCS

     Ukończone kursy i szkolenia:

       - Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza – terapia - masaż – Warszawa 
       - Alternatywne i wspomagające metody komunikacji – Lublin