Małgorzata Ozon –terapeuta metody krakowskiej, neurologopeda kliniczny, pedagog- studia magisterskie na kierunku pedagogika UMCS
- studia podyplomowe w zakresie logopedii UMCS
- studia podyplomowe specjalność neurologopedia kliniczna A M we Wrocławiu

Ukończone kursy i szkolenia:
- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji - Kraków
- Terapia neurobiologiczna – Kraków
- Podstawy ortodoncji dla logopedów, zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych w logopedycznej praktyce - Warszawa
- Metody wywoływania głosek - Kraków
- Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania - Warszawa
- Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu - Kraków
- Diagnoza i terapia wad wymowy-Kraków
- Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych –Kraków
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Lublin
- Metody badania zagrożenia dysleksją - Kraków
- Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa - Warszawa
- Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera - Kraków
- Ćwiczenia funkcji wzrokowych rozwojowe programowanie terapii - Warszawa
- Ćwiczenia funkcji słuchowych rozwojowe programowanie terapii - Warszawa
- Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi - warsztat praktyczny -  Warszawa
- Budowanie myślenia językowego dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalią(SLI) -Kraków
- Stymulacja procesów myślenia - Kraków
- Test SON-R 2,5-7 - badanie i interpretacja wyników-Kraków
- Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju Profil Psychoedukacyjny PEP -R –Warszawa
- Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych - Warszawa
- Pierwsza pomoc przedmedyczna – Lublin

Katarzyna Ziarek - terapeuta metody krakowskiej

      

  • studia licencjackie na kierunku pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna - Politechnika Radomska
  • studia magisterskie na kierunku psychopedagogika specjalna z elementami logopedii - KUL
  • studia podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem  i innymi zaburzeniami rozwojowymi - WSEI Lublin

     Ukończone kursy i szkolenia :
      - Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopnia - Lublin
      - Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem autystycznym i Zespołem Aspergera. Diagnoza i terapia 
      - Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka - przykłady indywidualnych programów pracy z dzieckiem w wieku predszkolnym
      - Terapia neurobiologiczna- Warszawa
      - Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych - Kraków
      - Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) - Warszawa
      - Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli - Warszawa
      - Symultaniczno- sekwencyjna nuka czytania - Lublin

 

Marta Piątek - neurologopeda, terapeuta metody krakowskiej

- studia magisterskie na kierunku filologia polska specjalizacja logopedyczna - UMCS
- studia podyplomowe neurologopedia - UMCS

Ukończone kursy i szkolenia:
- Terapia neurobiologiczna  - Kraków
- Symultaniczno-sekwencyjna nuka czytania - Kraków
- Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - Kraków
- Metody wywoływania głosek - Warszawa
- Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem 
- Seplenienie-istota zaburzenia i program terapii
- Terapia sygmatyzmu międzyzęboowego.Strategi wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii
- Rotacyzm-istota zaburzenia i program terapii
- Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza,metody terapii
- I stopnia kurs języka migowego dla logopedów i rodziców 
- Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Warszawa
- Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi – warsztat praktyczny – Warszawa
- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji ( niesłyszących, autystycznych, z afazją) - Warszawa
- Terapia ręki szkolenie I i II stopnia 

 

 

 

 

Izabela Zarzeczna – psycholog, oligofrenopedagog

- studia magisterskie kierunek – Psychologia moduł edukacji i komunikacji – KUL
- studia podyplomowe  – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) KUL
 

Ukończone kursy i szkolenia
 - „Od głowy do mowy” – Strategie radzenia sobie z wybuchem agresji impulsywnej ucznia i dziecka – Puławy
-  Alternatywne i wspomagające metody komunikacji – Lublin
-  Metody nauczania kształtujące umiejętność myślenia przyczynowo- skutkowego - Lublin
- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji ( niesłyszących, autystycznych, z afazją) - Warszawa